Skip to content

Volume 10 (1972)

FLORA ŞI ASPECTE DE VEGETAŢIE DIN ÎMPREJURIMILE BORZEŞTILOR (JUD. CLUJ.)

BORZA A. & LUPŞA Viorica

Abstract    PDF

DEZVOLTAREA SPRE PROFUNZIME A TALULUI  APARATULUI SEXUAL FEMEL LA PLANTE. ANALOGIA ACESTUI FENOMEN CU VISCERALIZAREA GONADELOR ÎN EVOLUŢIA ANIMALELOR

MÂRZA Vasile D.

Abstract    PDF

LA COLORATION VITALE AVEC LE MÉTHYLEN BLEU CHEZ VERBASCUM PHLOMOIDES ET CONVOLVULUS ARVENSIS

POP Emil & CACHIŢĂ-COSMA Dorina

Abstract    PDF

CREŞTEREA ALGEI SCENEDESMUS ACUTIFORMIS ÎN CULTURI INTENSIVE ÎN DIFERITE ANOTIMPURI

PÉTERFI Ştefan & NAGY-TOTH Francisc

Abstract    PDF

ASPECTE ANATOMO-CITOLOGICE PRIVIND UNELE VITACEE CULTIVATE ÎN ROMÂNIA

CONSTANTINESCU Gherasim & MORLOVA Irina

Abstract    PDF

BIOLOGICAL PARTICULARITIES OF THE BACTERIA PSEUDOMONAS MORSPRUNORUM AND PSEUDOMONAS SYRINGAE ON THE STONE-FRUIT TREES OF ROMANIA

SĂVULESCU Alice & OPREA F.

Abstract    PDF

GENITORII DE GRÎU PENTRU HIBRIDĂRI CU SECARA

PRIADCENCU Alexandru

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIA BOTANIŞTILOR ROMÂNI LA STUDIUL MORFO-ANATOMIC AL SEMINŢELOR ŞI FRUCTELOR

ANGHEL Gheorghe, MORLOVA Irina, URSU Teodora

Abstract    PDF

CONSIDERAŢII NOI ASUPRA FLOREI ŞI VEGETAŢIEI BRIOFITELOR DIN MUNŢII BUCEGI

ŞTEFUREAC Traian I.

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIUNI CRITICE LA STUDIUL FLOREI R. S. ROMÂNIA

ŢOPA Emilian

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIUNI ETNOBRIOLOGICE DIN R. S. ROMÂNIA

PAPP Constantin

Abstract    PDF

TYPHA LAXMANNI LEPECHIN, VARIABILITATEA ŞI SEMNIFICAŢIA EXPANSIUNII RECENTE A PLANTEI

MORARIU Iuliu

Abstract    PDF

OBSERVATIONS CONCERNANT LA HISTOGENESE DE LA BAIE DE VITIS VINIFERA L.

BURDUJA Constantin, IFTODE Gheorghe, RUGINĂ Rodica

Abstract    PDF

CERCETĂRI ANATOMO-MORFOLOGICE LA PLANTELE 2n, 3n ŞI 4n DE CITRULLUS VULGARIS SCHRAD.

ANGHEL Ion

Abstract    PDF

CONTRIBUTIONS TO THE CARYOLOGIC STUDY OF THE GENUS ORNITHOGALUM

LUNGEANU Ion

Abstract    PDF

CERCETĂRI ANATOMICE COMPARATIVE ASUPRA ŢESUTULUI CONDUCĂTOR LEMNOS LA CÂTEVA SPECII ACVATICE ŞI TEMPORAR ACVATICE

ANDREI Marin

Abstract    PDF

MITOCONDRIILE ŞI PROPLASTIDELE LA CELULELE MAME ALE MICROSPORILOR DE TOMATE (LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL.) ŞI CARTOF (SOLANUM TUBEROSUM L.)

CIOBANU Ion R.

Abstract    PDF

RECHERCHES D'HISTO-ANATOMIE COMPARÉE CHEZ LES ESPÈCES DE TRIFOLIUM L. DE ROUMANIE. II. LA TIGE

ТОМА Constantin

Abstract    PDF

CERCETĂRI ANATOMICE COMPARATIVE LA SPECIILE RANUNCULUS ILLYRICUS L. ŞI R. PEDATUS W. et K.

FILIPESCU Georgeta

Abstract    PDF

MACROSPOROGENEZA ŞI DEZVOLTAREA GAMETOFITULUI FEMININ LA ANEMONE SILVESTRIS L. ŞI A. RANUNCULOIDES L.

MITROIU Natalia

Abstract    PDF

RECHERCHES MORPHO-PALYNOLOGIQUES SUR LES ESPÈCES D'AMARYLLIDACEAE

RĂDULESCU Didona

Abstract    PDF

CONTRIBUTIONS TO THE EMBRYOLOGICAL STUDY OF THE FAMILY VITACEAE II (DEVELOPMENT OF THE FEMALE GAMETOPHYTE IN PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA (L. Planch.)

PETRIA Elena

Abstract    PDF

CERCETĂRI ASUPRA MORFOLOGIEI POLENULUI FAMILIILOR APOCYNACEAE ŞI LOGANIACEAE

ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela

Abstract    PDF

CERCETĂRI PE CELULA VEGETALĂ REFERITOR LA ACŢIUNEA UNOR COMPUŞI DIN SERIA CHINAZOLIN-4-ONEI

OŢELEANU Rodica, RETEZEANU Maria, BERECHET Ana

Abstract    PDF

UNELE DATE PRIVIND BIOLOGIA ÎNFLORITULUI LA MACUL DE GRĂDINĂ (PAPAVER SOMNIFERUM L.)

HELTMANN Heinz, SILVA F.

Abstract    PDF

CERCETĂRI ASUPRA GERMINĂRII POLENULUI LA SOIURILE DE PĂR „WILLIAMS" ŞI „CURÉ"

IFTENI Lucia, ТОМА Liana

Abstract    PDF

DES DIFFÉRENCES CYTOPHYSIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES ENTRE LES BOURGEONS FLORIFÈRES ET VÉGÉTATIFS D'ABRICOTIER PENDANT L'HIVER

CHIRILEI Haralambie

Abstract    PDF

EFECTE ALE TRATAMENTULUI BOABELOR DE PORUMB CU ACID CITRIC

ILIESCU Emilia

Abstract    PDF

INFLUENCE OF NaCl, Na2SO4 AND Na2CO3 UPON SOME PHYSIOLOGICAL PROCESSES IN CERTAIN FODDER GRAMINACEAE

PETREA Vasile

Abstract    PDF

THE DIURNAL COURSE OF RESPIRATION INTENSITY IN THE LEAVES OF SETARIA VIRIDIS (L.) BEAUV. UNDER LASTING ARTIFICIAL LIGHT

POPESCU Ion

Abstract    PDF

L'INFLUENCE DES MICROELEMENTS B, Mn, Cu, Zn ET Mo SUR QUELQUES PROCESSUS PHYSIOLOGIQUES CHEZ LES PLANTES

VOICA Constantin

Abstract    PDF

INFLUENCE OF FERRULIC ACID UPON THE GERMINATION OF BARLEY AND THE FORMATION OF a- AMYLASE

DUMITRU Ion F.

Abstract    PDF

OBSERVAŢII ASUPRA UNOR ALGE DIN LACUL PUSTNICU

IONESCU Alexandru,  OROVEANU Mihaela

Abstract    PDF

ALGE MICRO- ŞI MACROFITE DIN UNELE ASOCIAŢII DE CHARACEAE

IONESCU-ŢECULESCU Venera

Abstract    PDF

CÂTEVA BOLI NOI LA PLANTELE ORNAMENTALE ÎN ROMÂNIA

ALEXANDRI Alexandru V., SEVCENCO Victoria, POPESCU Petruţa

Abstract    PDF

MICROSPHAERA TARNAVSCHII SP. NOV. SUR LES BÉGONIAS CULTIVÉS EN ROUMANIE.

ELIADE Eugenia

Abstract    PDF

MICROMICETE NOI DIN R. S. ROMÂNIA

BARBU Valeria

Abstract    PDF

DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DER GLADIOLEN GEGEN BEFALL VON FUSARIUM OXYSPORUM SCHL. VAR. GLADIOLI MASS. UND PENICILLIUM GLADIOLI McCULL. ET THOM

NÄGLER Martin

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA MICROMICETELOR DIN GRĂDINA BOTANICĂ DIN BUCUREŞTI

TUDOSESCU Veronica

Abstract    PDF

NOTE FITOPATOLOGICE

ALEXANDRI Alexandru A. — junior

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIE LA CUNOAŞTEREA FLOREI LICHENOLOGICE CORTICOLE, TERICOLE ŞI MUSCICOLE DIN ZONA PORŢILOR DE FIER (I)

MORUZI Constanţa, ТОМА Nicolae

Abstract    PDF

PAJIŞTILE XERICE (FESTUCO-BROMETEA BR.-BL. 43) DIN DEPRESIUNEA CARANSEBEŞ — MEHADIA

BOŞCAIU Nicolae

Abstract    PDF

COMPORTAREA UNOR SPECII EXOTICE LEMNOASE ÎN IARNA ANULUI 1968—1969

DIACONESCU Vasile

Abstract    PDF

FLORA TERITORIULUI DINTRE VALEA MRACONIEI ŞI DEPRESIUNEA DUBOVA (DEFILEUL DUNĂRII)

DIHORU Gheorghe, ANDREI Marin, CRISTUREAN Ion

Abstract    PDF

RĂSPÎNDIREA SPECIEI SILENE THYMIFOLIA SIBTH. ET SM. PE LITORALUL MĂRII NEGRE

IVAN Doina

Abstract    PDF

CARACTERISTICILE STRUCTURALE ALE POPULAŢIILOR DE ALNUS INCANA L. ŞI PICEA ABIES (L.) KARST. SSP. ABIES DIN MLAŞTINA TURBOASĂ DE LA CRIŞTIŞOR NEAGRA BROŞTENILOR (CARPAŢII ORIENTALI)

LUNGU Lucia

Abstract    PDF

RECHERCHES SUR LA VÉGÉTATION AQUATIQUE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU BAŞEU (DISTR. BOTOŞANI—ROUMANIE)

MIHAI Gheorghe

Abstract    PDF

CONTRIBUŢIE LA STUDIUL VEGETAŢIEI ACVATICE ŞI PALUSTRE A LACULUI CĂLDĂRUŞANI

NEDELCU George A.

Abstract    PDF

LA VÉGÉTATION DES SABLES DE LA COURBURE DU DANUBE (OLTÉNIE)

PĂUN Marin, POPESCU Gheorghe

Abstract    PDF

O SPECIE NOUĂ PENTRU FLORA ROMÂNIEI — SENECIO BORYSTHENICUS ANDRZ.

POPESCU Aurel

Abstract    PDF

CONTRIBUŢII LA DINAMICA CONŢINUTULUI ÎN CAROTEN A PAJIŞTEI DE FESTUCA RUBRA-AGROSTIS TENUIS-NARDUS STRICTA FERTILIZATĂ CU DIFERITE ÎNGRĂŞĂMINTE ORGANICE

PUŞCARU D., CIUCĂ M., PETROVANU V., SPIRESCU I.,  OANEA N.

Abstract    PDF

VEGETAŢIA HELOFILĂ ŞI MEZOHELOFILĂ DIN MASIVUL RARĂU

RACLARU Petre

Abstract    PDF

ASOCIAŢII DE PAJIŞTI ŞI DE TĂIETURI DE PĂDURE DIN BAZINUL DE RECEPŢIE AL VĂII ZÎRNEI (MUNŢII VLĂDEASA) (II)

RAŢIU Onoriu, GERGELY Ioan

Abstract    PDF

LA DYNAMIQUE DE LA VÉGÉTATION, DE LA BIOMASSE ET DES SUBSTANCES CHIMIQUES, CONCERNANT L'ASSOCIATION FESTUCETUM RUBRAE MONTANUM — CSÜRÖS ET RESMERIŢĂ

RESMERIŢĂ Ion

Abstract    PDF

RĂSPÎNDIREA SPECIEI DIANTHUS TENUIFOLIUS SCHUR ÎN ROMÂNIA

SANDA Vasile, SCHNEIDER-BINDER Erika

Abstract    PDF

ISTORICUL CERCETĂRILOR BOTANICE PE MUNTELE CEAHLĂU

ZANOSCHI Valeriu

Abstract    PDF

PINEUS STROBI, APHIDE DU PIN BLANC (PINUS STROBUS) GENRE ET ESPÈCE NOUVELLEMENT SIGNALÉS DANS LA FAUNE DE LA ROUMANIE (JARDIN BOTANIQUE DE BUCAREST ET PARC HERĂSTRĂU)

GUSIC Vladimir

Abstract    PDF